Regulamin | Dr Osuch Clinic - Chirurgia plastyczna Warszawa

Regulamin

1 Cel Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin określa sposób i warunki korzystania z internetowego serwisu www.drosuch.pl („Strona”), jak również w odpowiednim zakresie z fanpage’a dostępnego na portalu Facebook pod adresem: www.facebook.com/drosuchclinic, konta na Instagramie dostępnego pod adresem: instagram.com/DrOsuchClinic oraz kanału na YouTube zatytułowanego „Dr Osuch Clinic” (łącznie „Serwis”).
 2. W niniejszym Regulaminie wskazane są prawa i obowiązki leżące po stronie Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna adres: ul. Puławska 488, 02-884 Warszawa, NIP: 5212843906, REGON: 016043400, adres email: recepcja@drosuch.pl („Usługodawca”) wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zakres odpowiedzialności związany ze świadczeniem wspomnianych usług.
 3. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu zalecamy zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności. Aktywne korzystanie z Serwisu, oznacza zapoznanie się z ich treścią oraz zobowiązanie się do przestrzegania zasad w nich zawartych. Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą zostać uregulowane w dedykowanych regulaminach dostępnych w Serwisie. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z fanpage’a dostępnego na portalu Facebook, na Instagramie i YouTube może wymagać również zapoznania się i akceptacji osobnego regulaminu udostępnionego przez Facebook Inc. pod adresem: www.facebook.com/legal/terms oraz w ramach serwisu YouTube po adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm. dalej jako: Kodeks cywilny) oraz innych ustaw w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm. dalej jako:
  U.Ś.U.D.E.).

2 Postanowienia Ogólne

 1. Usługodawca ustala Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 U.Ś.U.D.E.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.
 4. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem oznacza zapoznanie się oraz pełną akceptację warunków Regulaminu jak również Polityki Prywatności.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu.
 6. Użytkownik przed podaniem swoich danych osobowych przyjmuje do wiadomości, że mogą być one przetwarzane przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce prywatności. Ponadto Użytkownik wyrażając chęć rozpoczęcia korzystania z Serwisu oświadcza, że:
  1. jest pełnoletni,
  2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich i są zgodne ze stanem
   faktycznym,
  4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać oraz zapoznał się z Polityką
   prywatności.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w tym np.: wypełnianie formularza kontaktowego w imieniu osoby trzeciej bez jej zgody bądź wysyłania wiadomości o treściach wulgarnych bądź w inny sposób naruszających prawo;
  2. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie właściwego oprogramowania lub urządzeń.
 8. Użytkownik może w każdym czasie uzyskać darmowy dostęp do Regulaminu oraz do Polityki prywatności poprzez stronę www.drosuch.pl, a także w każdym czasie pobrać Regulamin w tym sporządzić jego wydruk papierowy.

3 Zakres Usług

 1. Usługodawca w ramach Serwisu informuje Użytkowników o świadczonych przez siebie usługach w klinice chirurgii plastycznej – Dr Osuch Clinic prowadzonej przez: Piotr Osuch Chirurgia Plastyczna („Placówka”), w szczególności:
  1. Udostępnia galerię przykładowych efektów przed i po zabiegu – w celach informacyjnych/edukacyjnych;
  2. Udostępnia poglądowy cennik;
  3. Opisuje przeprowadzane zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej/ medycyny estetycznej;
  4. Udostępnia wpisy na blogu dla celów informacyjnych o wykonywanych zabiegach;
  5. Udostępnia formularz kontaktowy dla zainteresowanych Użytkowników Serwisu
  6. Udostępnia formularz kontaktowy dla zainteresowanych Użytkowników Serwisu w celu przeprowadzenia konsultacji online,
  7. Prowadzi usługę newslettera – newsletter jest bezpłatną usługą polegającą na okresowym informowaniu użytkowników o aktualnościach oraz usługach świadczonych przez Usługodawcę poprzez wysyłanie wiadomości e-mail na wskazany przez użytkownika adres poczty elektroniczne.

4 Korzystanie z Usług.

 1. Użytkownik korzysta ze świadczonych przez Usługodawcę usług poprzez interfejs na stronie www.drosuch.pl.
 2. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest w pełni darmowe.
 3. Dostęp i korzystanie ze Stron (serwisów) Usługodawcy możliwe jest dla Użytkowników za pośrednictwem komputerów/smartfonów na platformach systemów operacyjnych m.in.: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, , MacOS X 10.4 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o odpowiedniej przepustowości, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Portalu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies
  oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z usług Serwisu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy/ smartfon spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie.
 4. Aby zapisać się do newslettera albo skorzystać z formularza kontaktowego należy wpisać adres poczty elektronicznej użytkownika do formularza udostępnionego na stronie www.drosuch.pl oraz zaznaczyć checkbox potwierdzający akceptację Regulaminu i zapoznanie się z treścią Polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.
 5. Aby skorzystać z formularza kontaktowego należy wpisać imię nazwisko adres poczty elektronicznej i/lub nr telefonu użytkownika do formularza udostępnionego na stronie www.drosuch.pl oraz zaznaczyć checkbox potwierdzający akceptację Regulaminu i zapoznanie się z treścią Polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.
 6. Aby skorzystać z możliwości konsultacji online należy wpisać imię, wiek, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również udzielić określonych informacji na temat swojego stanu zdrowia (zależnie od wybranej usługi medycznej), załączyć zdjęcia określonej części ciała (zależnie od wybranej usługi medycznej) oraz zaznaczyć checkbox potwierdzający akceptację Regulaminu i zapoznanie się z treścią Polityki prywatności, akceptację Regulaminu konsultacji online, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

5 Facebook i Alphabet oraz produkty przez nich oferowane

 1. Usługodawca korzysta z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. takich jak: Facebook, Messenger, WhatsApp i Instagram jak również YouTube należącego do Alphabet Inc.
 2. W celu uzyskania pełnej dostępności w zakresie usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. i Alphabet Inc., Użytkownicy zobowiązani są do posiadania konta na portalu Facebook oraz Instagram lub aktywowania funkcji Messenger oraz WhatsApp oraz posiadania konta w serwisie Google/Gmail.
 3. Usługodawca wskazuje, że korzystanie z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. i Alphabet Inc. może wymagać zapoznania się i akceptacji osobnych regulaminów udostępnianych przez Facebook Inc. oraz Alphabet Inc. (YouTube).
 4. Usługodawca dopuszcza możliwość kontaktowania się z nim poprzez portal Facebook (Messenger) oraz aplikację WhatsApp.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ramach kontaktu poprzez aplikację WhatsApp, w celu właściwej analizy jego sprawy, może zostać poproszony o udostępnienie swojego wizerunku w czasie rzeczywistym poprzez włączenie kamery na urządzeniu mobilnym.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc. oraz Alphabet Inc., wykorzystywanych przez Usługodawcę, odbywa się zgodnie z Polityką prywatności.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub brak pełnej funkcjonalności w zakresie korzystania przez Użytkowników z usług i technologii oferowanych przez Facebook Inc., z przyczyn od niego niezależnych.

6 Reklamacje

 1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z funkcjonowaniem Serwisu,
  poprzez dokonanie zgłoszenia pod adresem e-mail: recepcja@drosuch.pl lub poprzez przesłanie jej w formie
  pisemnej na adres Usługodawcy
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres email),
  2. oznaczenie Serwisu, którego działania reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. uzasadnienie reklamacji.
 3. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji Usługodawcy.
 4. Usługodawca dochowa wszelkiej staranności, aby reklamacje były rozpatrzone najpóźniej w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 5. Usługodawca powiadomi Użytkownika o rozpatrzeniu reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail podany w reklamacji.

7 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Spór zaistniały pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Udział Usługodawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca każdorazowo przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Brak działania ze strony Usługodawcy uznawany jest za brak zgody na udział w postępowaniu polubownym.
 3. Na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Użytkownika spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Stronami.
 4. Na zasadach określonych w ustawie o której mowa w ust. 3, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Użytkownika, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 6. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U., poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Użytkownik może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 7. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

8 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn od niego niezależnych.

9 Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Projekt Serwisu wraz ze wszystkimi tekstami, skryptami, grafikami, elementami interaktywnymi i znakami handlowymi, usługowymi, zawartymi w Serwisie oraz wszelkim oprogramowaniem, kodem wykonywalnym i interfejsami zawartymi w Serwisie lub udostępnianymi za jego pomocą, jak również wszelkie nagrania mp3, video oraz e-booki udostępniane na łamach Serwisu odpłatnie lub nieodpłatnie – stanowią wyłączną własność Usługodawcy i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.).
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Usługodawcę.
 3. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu, w szczególności reklamowym, komercyjnym i promocyjnym, jakichkolwiek treści zawartych w serwisie, materiałów w formacie pdf, nagrań wideo i nagrań mp3, plików w formacie avi, mp4, mov lub w formie zapisu na płycie CD i DVD, jak również udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Prezentowane na łamach Serwisu treści stanowią subiektywne opinie ich autorów oraz zawierają proponowane, przykładowe rozwiązania w konkretnych, ściśle opisanych sytuacjach. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z korzystania z treści i produktów zamieszonych w serwisie przez Użytkownika, w sposób niedozwolony, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub niezgodny z prawem, zaś skutki te obciążają wyłącznie Użytkownika, który zachowania takie realizuje.
 5. Zważywszy na ochronę przysługujących Usługodawcy praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania treści umieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
 6. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie, a w szczególności nie będzie:
  1. rozpowszechniać,
  2. sprzedawać,
  3. oddawać,
  4. zamieniać,
  5. przekazywać w jakiejkolwiek formie lub metodą,
  6. modyfikować,
  7. udostępniać podmiotom trzecim nieodpłatnie lub odpłatnie,
  8. przerabiać,
  9. publikować,
  10. umieszczać on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku; używać,
  11. reprodukować,
  12. dystrybuować,
  13. publikować w sposób samodzielny lub powiązany z innymi;
  14. używać, rozpowszechniać lub publikować w jakkolwiek znieważający, niestosowny sposób,
  15. brać udział w jakimkolwiek działaniu, które zmierzałoby do naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa, w tym naruszających dobra osobiste ich autora
 7. Użytkownik zobowiązuje się również, że z treści umieszczonych w Serwisie nie będzie usuwał informacji o ich autorze, ani o przysługujących mu do nich prawach autorskich, lub innych informacji umożliwiających identyfikację dzieła podlegającego ochronie.

10 Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego udostępnienia i zastępuje w swych postanowieniach wszystkie dotychczasowe Regulaminy bądź noty prawne.
 2. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn, w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu lub wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało niewadliwie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych swojego systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany w Serwisie przed rozpoczęciem prac.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu w dowolnym terminie o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie przez Usługodawcę nowej jego wersji na stronie www.drosuch.pl. Zmiany wejdą w życie w dniu ogłoszenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Serwisu. Do świadczenia Usług ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień korzystania z Usług.
 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, bezskuteczne lub w inny sposób wadliwe prawnie, kwestionowane postanowienia Regulaminu nie znajdują zastosowania. W takiej sytuacji wadliwe postanowienia zastępują przepisy obowiązującego prawa. Postanowienia Regulaminu nie naruszają możliwości powoływania się przez Użytkowników będących konsumentami na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz RODO.
 7. W przypadku jakikolwiek pytań, wątpliwości, opinii i wag związanych z treścią niniejszego Regulaminu należy wysłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: https://drosuch.pl/kontakt/
 8. Usługodawca oraz Użytkownicy zobowiązują się rozstrzygać ewentualne spory, które mogą zrodzić się przy korzystaniu z Serwisu w drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia Usługodawca oraz Użytkownicy zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwości ogólnej. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.), rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres Usługodawcy.